ייעוץ לפני חקירה

ייעוץ לפני חקירה

ייעוץ לפני חקירה במשטרה – מדובר בזכות שניתנת לכל חשוד שלימים הוכרה בחוק ובפסיקה של בית המשפט העליון כזכות יסוד מהותית שכל פגיעה בה עלולה להביא לפסילת ראיות והודאות. לחקירה במשטרה ישנה משקל רב על עתידו של הנחקר, לכל מילה ותנועת גוף קיימת משמעות שעלולה לחזק את החשדות נגדו, ואף להביא להגשת כתב אישום חמור. לכן, על כל נחקר שזומן לחקירה במשטרה לממש את הזכות שמוקנית לו ולדרוש לקבל ייעוץ לפני חקירה של עורך דין פלילי טרם יתחיל להיחקר.

מי זקוק לקבלת ייעוץ לפני חקירה ? – כל אדם ללא יוצא מן הכלל שעומד בפני חקירה משטרתית, גם אם הוא נחקר כחשוד או כעד. חקירה משטרתית הינה דבר הפכפכך ואין לדעת איך היא תיגמר, ישנם מקרים בהם חקירתו של חשוד תתהפך וכל החשדות נגדו יחלשו והתיק ייסגר. וישנם מקרים בהם עד שנקרא לחקירה בפני חוקר ימצא את עצמו בסטטוס של נאשם לאחר שעלו דברים שחיזקו את מעורבותו בעבירה. חקירה במשטרה אינה דבר של מה בכך ויכולות להיות לה השלכות קשות. לכן, מדובר בזכות יסוד צריך לממשה על מנת לבוא מוכנים ולמנוע הפתעות מיותרת.

עברת עבירה ? נעצרת ? זומנת לחקירה משטרתית ? מעוניין לקבל ייעוץ לפני חקירה ? עורך דין פלילי יובל קומפלר זמין 24/7 לתת ייעוץ לפני חקירה בכל תחנות המשטרה ולייצג חשודים ונאשמים.

ייעוץ לפני חקירה 10 כללי ברזל

חקירה במשטרה הינה אירוע מכונן בחייו של כל נחקר שמצוי תחת לחץ רב ומולו עומדים אישומים חמורים שבגינם עלול להיות מוטל עונש מאסר. לכן, מומלץ לא להתמודד עם המצב הזה לבד, יש להיעזר שירותיו של עורך דין פלילי על מנת לקבל ייעוץ לפני חקירה ובכך לצלוח את האתגר שעלול להיות גורלי לעתידך. מרבית הטעויות הקריטיות של נחקר במהלך חקירתו קורות מכמה סיבות : היעדר קבלת ייעוץ לפני חקירה של עורך דין פלילי, בעקבות לחץ שמופעל עליו מצד החוקרים, ומהמצוקה הנפשית שבה הוא שרוי. כל נחקר שואל את עצמו במהלך חקירתו איך לצלוח חקירה במשטרה וכיצד להתנהג בחדר החקירות, וללא כל הכנה מוקדמת המשימה הופכת לבלתי אפשרית. להלן הסבר של עורך דין פלילי לעשר כללי ברזל שיסייעו בצליחת חקירה במשטרה:

1. כשנודע לך על ידי שיחת טלפון, עיכוב או מעצר כי זומנת לחקירה במשטרה יש לנסות לברר כמה שיותר פרטים על החשדות שעומדות נגדך במטרה להגיע לחדר החקירות כמה שיותר מוכן ולהימנע מהפתעות. יודגש כי במקרים רבים המידע הראשוני שיימסר לך הוא מינימלי ולא מפורט.

2. לאחר בירור על החקירה יש לנצל את זכותכם וליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי על מנת לקבל ייעוץ לפני חקירה. קיימת עדיפות להגיע לתחת משטרה מלווה בעורך דין פלילי אך אם לא עשית זאת, תדרוש מהחוקר להזמינו ואל תסכים להיחקר טרם קיבלת ייעוץ לפני חקירה. במקרים רבים פעולה זו תשפיע על כל גורל התיק ובמקרים רבים תביא לסגירתו עקב חוסר אשמה.

3. החוקרים אינם חבריך, החוקרים של משטרת ישראל בסך הכול מבצעים את עבודתם ואינם בוחלים באמצעים. האינטרס האישי שלך לא עומד לנגד עיניהם וכל מטרתם הוא להפיל אותך ולחזק את החשדות שעומדות נגדך.

4. אסור ליפול למניפולציות של החוקרים, לחקורים במשטרת ישראל יש מגוון רחב של כלים שאיתם הם מנהלים חקירתם. לחוקר מותר לשקר ולספר שיש עדים שהעידו נגדך ואף לומר שיש ראיות רבות שמוכיחות את מעורבותך בעבירה.

5. חשוב להידבק בגרסה אחת ולא לסתור את עצמך. שינוי גרסאות במהלך החקירה יעיד על כך שהנחקר משקר ומנסה לעשות מקצה שיפורים. יש להידבק בגרסה אחת ולא לסטות ממנה.

6. לקחת בחשבון שכל תנועה או מילה שלכם בתחנת משטרה מצולמת ומוקלטת גם אם אתם מחוץ לחדר החקירות. 

7. יש לחשוד בכולם, כי האדם שלידך עלול להיות מדובב. במשך שהותך בתחנת המשטרה אל תסמוך על אף אחד, תדע שאין דבר כזה מקריות והאדם שיושב לידכם עלול היות מדובב. לכן, אין לדבר על המקרה עם אחרים בשום מצב ויש להימנע מלהתחבר ולנבות להתחבב על אנשים חדשים במשך כל שהותכם בתחנת משטרה.

8. לא לנסות לרצות את החוקרים ולענות על דברים שאתם לא יודעים, לא יודע זו גם תשובה. בהמון מצבים החוקרים מפעילים לחץ רב על מנת לחלץ תשובות, ומנגד הנחקר מוסר תשובות שהם לא נכונות על מנת לספק את חוקריו ובכך הוא נתפס בשקרים שמחזקים את החשדות נגדו.

9. בשום מצב אין להודות במעשים שלא עשיתם. לאחר שהודיתם בחקירתכם יהיו לכך השלכות חמורות שאינן ברות תיקון. חשודים רבים מוצאים את עצמם מתמודדים עם כתבי אישום חמורים בעקבות הודאה שקרית.

10. לאחר סיום החקירה תידרשו לחתום על הודעתכם ובכך תאמתו שכל מה שנכתב אכן נאמר. לכן, יש לקרוא באיטיות בקפדנות מילה אחר מילה אות אחר אות, ואם מצאת חוסרים או ליקויים, ותדרשו כל תיקון או השלמה של פרטים שהושמטו, אם נעניתם בשלילה תסרבו לחתום על הודעתכם בדרישה שסיבת הסירוב תצוין על ידי החוקר.

סעיף חוק לעניין ייעוץ לפני חקירה

הזכות לקבל ייעוץ לפני חקירה של עורך דין פלילי מעוגנת בסעיף 34 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), להלן הסעיף :

זכות העצור להיפגש עם עורך דין

34.(א) עצור זכאי להיפגש עם עורך דין ולהיוועץ בו.

(ב) ביקש עצור להיפגש עם עורך דין או ביקש עורך דין שמינהו אדם קרוב לעצור להיפגש עמו, יאפשר זאת האחראי על החקירה, ללא דיחוי.

(ג) פגישת העצור עם עורך הדין תיעשה ביחידות ובתנאים המבטיחים את סודיות השיחה, אולם באופן המאפשר פיקוח על תנועותיו של העצור.

(ד) נמצא העצור באותה עת, בעיצומם של הליכי חקירה או של פעולות אחרות הקשורות בחקירה, באופן שנוכחותו נדרשת כדי להשלימם, ועריכת הפגישה עם עורך הדין ללא דיחוי, כאמור בסעיף קטן (ג), מחייבת את הפסקתם או את דחייתם למועד אחר, והקצין הממונה בדרגת רב פקד ומעלה (להלן בסעיף זה – הקצין הממונה) סבר כי הפסקתם או דחייתם עשויה לסכן, באופן ממשי, את החקירה, רשאי הוא להורות בהחלטה מנומקת בכתב, שפגישת העצור עם עורך הדין תידחה לזמן הנדרש כדי להשלים את הפעולה, ובלבד שההפסקה לא תעלה על שעות ספורות.

(ה) סבר הקצין הממונה כי פגישת העצור עם עורך הדין עלולה לסכל או לשבש מעצרם של חשודים נוספים באותו ענין, למנוע גילוי ראיה או תפישת דבר שהושג בקשר לאותה עבירה, רשאי הוא להורות, בהחלטה מנומקת בכתב, שהפגישה תידחה לתקופה הנדרשת, ובלבד שהיא לא תעלה על 24 שעות משעת המעצר.

(ו) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי הקצין הממונה בהחלטה מנומקת בכתב להורות שלא לאפשר פגישת עצור עם עורך דין, לתקופה שלא תעלה על 48 שעות משעת המעצר, אם שוכנע שהדבר דרוש לשם שמירה על חיי אדם או לצורך סיכול פשע, או שהדבר כרוך בעבירת בטחון והתקיימה עילה מהעילות המפורטות בסעיף 35(א); אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של עצור, שביקש זאת, שתינתן לו הזדמנות סבירה להיפגש עם עורך דין לפני שיובא לבית המשפט בענין מעצרו.

מספר נקודות שניתן ללמוד מן הסעיף שלעיל :

ללא דיחוי – לאחר שביקש הנחקר בכל שלב של החקירה משטרתית להיפגש עם עורך דין פלילי במטרה לקבל ייעוץ לפני חקירה, הממונה על החקירה מחויב להפסיק מייד את חקירתו לאחר שביקש ולאפשר לקיים את הפגישה בניהם ללא דיחוי. על פי פסיקת בית משפט מדובר בפרק זמן של כמה שעות שבהם נדרש החוקר להפסיק את חקירתו עד לאחר סיום הפגישה בין הנחקר לעורך דינו.

פגישה בתנאים שמבטיחים סודיות ופרטיות – כידוע תחנות משטרה ובפרת חדרי החקירות ממותקנים באמצעים טכנולוגיים כמו מצלמות ומכשירי הקלטה. הפגישה בין עורך דין פלילי לנחקר תיעשה ביחידות ופרטיות בלי כל האזנה על מנת לשמור על חיסיון עורך דין לקוח.

חריג – הממונה על החקירה רשאי שלא לאפשר פגישה בין עורך דין פלילי לנחקר באופן מידי אם מצא לנכון שהמשך חקירתו של החשוד הכרחית לצורך שמירה על חיי אדם וכי הפגישה עם עורך דינו תסכל את מעצרם של חשודים נוספים.

ייעוץ לפני חקירה - עורך דין פלילי יובל קומפלר

זכויות חשוד במהלך חקירה

לכל חשוד שמובא לחדר החקירות ישנם לא מעט זכויות שמוקנות לו על פי החוק שכל שמטרתן העיקרית היא לשמור על כבוד האדם ותקינות ההליך במטרה למנוע הודאות שווא של חשודים. אותן זכויות אמורות לבוא לידיעתו על ידי החוקר, וכל פגיעה בזכויותיו עלולה להביא לפסילת הודאתו. להלן מספר זכויות שעמדות לחשוד טרם תתחיל החקירה משטרתית :

הסברה על זכויות החשוד – חובת הקצין הממונה על החקירה להסביר לחשוד בלשון מובנת לו את כל הזכויות שעומדות לרשותו במהלך חקירתו.

אזהרת החשוד –הממונה על החקירה יזהיר את החשוד טרם החלה חקירתו והקריא לו את החשדות שעומדות כנגדו ויפרט במה במה הוא חשוד ומה ההשלכות לכך.

זכות להיות מיוצג – חלה חובה על הממונה ליידע את החשוד בזכותו להיות מיוצג במהלך חקירתו על ידי עורך דין פלילי וקבלת ייעוץ לפני חקירה בכל שלב שיבחר.

חקירה בשפתו של החשוד – לכל חשוד עומדת הזכות להיחקר בשפה שמובנת לו על מנת שיתמודד באופן הוגן עם החשדות שעומדות נגדו ובכך ימנעו טעויות ופערים מהותיים בחקירה.

שמירה על זכות השתיקה – חובה על הממונה על החקירה ליידע את החשוד על זכותו לשמור על השתיקה ולהימנע מלענות על שאלות מפליליות לכל אורך חקירתו, וליידע אותו כי שתיקתו עלולה לחזק את הראיות נגדו.

היתרונות בקבלת ייעוץ לפני חקירה

רבים מן הנחקרים עושים טעויות הרות גורל בחקירתם לנוכח העובדה שבחרו לא לממש את הזכות שמוקנית להם לקבלת ייעוץ לפני חקירה בעקבות חוסר המודעות ליתרונותיו. להלן מספר יתרונות מהותיים בקבלת ייעוץ לפני חקירה משטרתית:

שמירה על זכויות החשוד – החוק מקנה מספר רב של זכויות שניתנות לחשוד המעמד החקירה, ובמקרים רבים החוקרים מתעלמים מזכויותיו על מנת לחלץ הודאות ומידע מפליל. תפקידו של עורך דין פלילי הוא ללוות את הנחקר לכל אורך שהותו בתחנת משטרה, לתת ייעוץ לפני חקירה ולכל אורך אורכה לשמור על תקינות ההליך ולוודא כי במהלך חקירתו כל זכויותיו יישמרו ושהחקירה מתבצע על פי הכללים.

הצגת טענותייך בחקירה על הצד הטוב ביותר – פעמים רבות חשודים נכשלים בחקירתם לנוכח העובדה שלא הצליחו להציג את עמדתם בצורה ברורה ומשכנעת. ייעוץ לפני חקירה של עורך דין פלילי יעשה סדר בדבריו של הנחקר, ויעזור לו לבנות גרסה יציבה שתתמקד בנקודות החשובות במהלך חקירתו וזאת במטרה לשדר אמינות אצל החוקרים ובכך יחלשו החשדות שעומדות כנגדו.

מתן יחס רציני והולם לנחקר – כאשר חשוד מגיע לתחנת משטרה לבדו ללא ליווי מקצועי צמוד הוא עלול שלא להילקח ברצינות על ידי החוקרים, חוקריו ימסרו לו חלקי מידע ואף לא ימומשו כל זכויותיו במכוון לאור העובדה שאינו מודע להן. ואילו החשוד שמגיע עם ליווי של עורך דין פלילי משנה את כל מאזן הכוחות, יחסיהם של חוקריו יהיה שונה מאחר שהם מודעים לגב המשפטי שיש מאחוריו, וכל טענה שיעלה בחקירתו תילקח בכובד ראש.

מניעת מעצרים מיותרים – חקירה ראשונית היא השלב הראשון לבירור אשמתו של הנחקר שבמהלכה עלול להתעורר חשד שיביא למעצרו באופן מידי עוד במהלך חקירתו. חשוד שבחר לממש את זכותו לקבל ייעוץ לפני חקירה של עורך דין פלילי יבוא מוכן לחדר החקירות מצויד בגרסה אמינה ומשכנעת שתצביע על חפותו של הנחקר ותגרום לחוקר לגבש דעה חיובית, ובכך יחלשו משמעותית כל חוזק החשדות שעומדות כנגד החשוד, ובכך ימנעו מעצרים מיותרים כמו מעצר ימים עד להגשת כתב אישום נגדו, ומעצר עד תום ההליכים עד סיום משפטו.

מניעת הגשת כתה אישום – חוסר מוכנות לחקירה ראשונית יביא להשלכות הרות גורל בעניינו של הנחקר כמו הגשת כתב אישום נגדו. פעמים רבות חוסר הכנה למה שיתרחש בחדר החקירות יביא להצגת גרסה מפלילה ולא אמינה שתחזק את החשוד שעומדות כנגד הנחקר. מטרתו העיקרית של קבלת ייעוץ לפני חקירה הוא לגרום לכל החשדות שעומדות נגד הנחקר לקרוס על ידי הכנתו, ויצירת עמדה אמינה שבסופה תמנע בעתיד הגשת כתב אישום לאחר הצלחת הנחקר בחקירה והצגת טענותיו בצורה מקצועית וברורה.

עורך דין פלילי חירום לקבלת ייעוץ לפני חקירה

חקירה במשטרה הינה מצב חירום מאחר שאין לדעת אין היא תיגמר. החקירה הראשונה תקבע את רמת מעורבותך בעבירה ואת חוזק החשדות שעומדות נגדך. פעמים רבות הזמנתו של חשוד לחקירתו בתחנת משטרה תיעשה על ידי שיחת טלפון שלאחריה יגיע לתחנה באופן חופשי, ולאחר כמה רגעים בחקירתו חוקריו מיידעים אותו כי הוא עצור בחשד לביצוע עבירות כלשהן. זכרו שחקירה משטרתית הינה מצב חירום ויש ליצור קשר ללא דיחוי עם עורך דין פלילי חירום לצורך קבלת ייעוץ לפני חקירה.

מעוניין לקבל ייעוץ לפני חקירה ?

חקירה במשטרה הינה הליך ראשוני ומורכב לצורך בירור אשמתו של החשוד, בהליך זה יקבע מידת מעורבותו בעבירה והאם יוגש כנגדו כתב אישום. לכן, ככל שזומנת לחקירה במשטרה יש ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי מומלץ על מנת לקבל ייעוץ לפני חקירה. במקרים רבים ייעוץ מקצועי ימנע מעצרים ויביא לסגירת התיק נגדך עוד בשלב מוקדם של ההליך.
עורך דין פלילי יובל קומפלר זמין לשירותך 24/7 במספר 050-676-5018 על מנת לספק את השירות המשפטי המקצועי הטוב ביותר שיביא לתוצאה הטובה ביותר עבורך.

עורך דין פלילי יובל קומפלר זמין לשירותך 24/7 במספר 050-676-5018, חייג עכשיו לפני שיהיה מאוחר מידי.

צריך עורך דין פלילי ?
חייג עכשיו לפני שיהיה מאוחר מידי
לחץ לשיחת ייעוץ
050-676-5018