מעצר בית

מעצר בית

מעצר בית משמש כחלופת מעצר העדיפה ביותר שיכולה להיות מוטלת על העצור, חלופה זו תוטל לאחר שבית המשפט התרשם שניתן להשיג את מטרת בדרך פחות פוגענית בכך שהעצור ישהה בביתו במקום בבית מעצר מאחורי סורג ובריח.

מהי חלופת מעצר – כשמה כן היא, תחליף במקום מעצר מאחורי סורג ובריח, שנועד להשיג את מטרת במעצר באופן פחות פוגעני מאשר שלילת חירותו של העצור והחזקתו בבית מעצר. בית המשפט יורה על חלופת מעצר לאחר שהתרשם שלא נשקפת מסוכנות מצד החשוד כפלי עצמו, הציבור, ונפגעי עבירה, ושלא קיים חשש לשיבוש הליכי חקירה ומפשט.

מעצר בית בשלבי ההליך הפלילי – לכל אורכו של ההליך הפלילי בית המשפט רשאי לבחון מעצר בית כחלופה, בשלב מעצר ימים, טרם הוגש כנגד העצור כתב אישום, ולאחר הגשתו, בשלב מעצר עד תום ההליכים. ככלל, על בית המשפט לבחון חלופות נוספות כמו מעצר כמו מעצר בית על פני מעצר מאחורי סורג ובריח.

במקרים בהם יצוות בית המשפט מעצר בית על עצור בזמן מעצר ימים או מעצר עד תום הליכים יש בסמכותו להשית מספר מגבלות כמו הרחקה ממקום מגורי המתלונן ואיסור הסתובבות מחוץ לביתו. מטרת מגבלות אלו הן בראש ובראשונה למנוע הפרות במהלך שהותו של העצור במעצר כמו בית שיבוש הליכי משפט ופגיעה חוזרת בקורבן העבירה.

חשוב שתדע, הדרך הבטוחה ביותר למנוע שהות בבית מעצר ולהביא לחלופה מסוג מעצר בית היא להיכנס מוכן לחדר החקירה לאחר קבלת ייעוץ לפני חקירה של עורך דין מעצרים כבר בשלב הראשוני. ייעוץ מקצועי יגרום לבניית גרסה אמינה שתחליש את עוצמת החשודות ותמנע את הארכת המעצר ולעיתים גם הגשת כתב אישום וניהול הליך משפטי מיותר.

נעצרת ? צריך ייעוץ לפני חקירה ? מעוניין להקל בתנאי מעצרך ? עורך דין פלילי יובל קומפלר מתמחה בייצוג עצורים והקלת תנאי מעצר, זמין 24/7, חייג עכשיו 050-676-5018.

מעצר בית בתקופת במהלך מעצר ימים

במהלך תקופת מעצר ימים, לפי הגשת כתב אישום, הגוף החוקר רשאי לבקש מבית המשפט את הארכת מעצרו של החשוד למשך 15 ימים בכל פעם ולתקופה שלא תעלה על 30 ימים במצטבר. טרם יקבע בית המשפט האם להאריך מעצרו של החשוד עליו לבחון תמיד חלופת מעצר נוספות כמו מעצר בית. סעיפים הרלוונטיים מתוך חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים):

עילות המעצר לפני הגשת כתב אישום

13. (א) שופט לא יצווה על מעצרו של אדם, אלא אם כן שוכנע כי קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה, שאיננה חטא, ומתקיימת אחת מעילות אלה:

(1) קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת;

(2) קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;

(3) בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר; בית המשפט לא יצווה על מעצר לפי עילה זו לתקופה העולה על 5 ימים; שוכנע בית המשפט שלא ניתן לקיים את הליך החקירה בתוך התקופה האמורה, רשאי הוא לצוות על מעצר לתקופה ארוכה יותר או להאריכו ובלבד שסך כל התקופות לא יעלו על 15 ימים.

(ב) שופט לא יצווה על מעצר לפי סעיף קטן (א), אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה.

מספר נקודות חשובות שניתן ללמד מן הסעיפים:

חובת בחינת חלופת מעצר – על בית המשפט לבחון תמיד אפשרות של חלופת מעצר כמו מעצר בית. על השופט שדן בבקשה לבחון האם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעתה בחשוד פחותה, והאם ניתן להשיג את מטרתו של המעצר באופן פחות פוגעני מאשר שלישת חירותו על ידי מעצר מאחורי סורג ובריח.

עילת השיבוש והמסוכנות – על בית המשפט לבחן בבקשת המעצר האם נשקפת סכנה שהחשוד ישבש הליכי משפט וחקירה, והאם נשקפת מסוכנות כלפי נפגעי עבירה וכלל הציבור. ככל שימצא לנכון שכן כך יורה השופט על המשך מעצרו וישלול חלופת מעצר מסוג מעצר בית.

מעצר בית עד תום הליכים

לאחר שהחליטה התביעה להגיש כתב אישום כנד החשוד, מעמדו המשפטי משתנה לנאשם. במקביל להגשת כתב האישום לבית המשפט תוגש במקביל גם בקשה למעצר עד תום הליכים, תקופת המעצר זה עלול להמשך כ 9 חודשים ללא הארכות. בדיון בבקשת המעצר יבחן השופט האם ניתן להשיג את מטרתו של המעצר בדרך פחות פוגענית על ידי חלופת מעצר כמו מעצר בית. הסעיפים הרלוונטי מתוך חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים):

מעצר לאחר הגשת כתב אישום

21. (א) הוגש כתב אישום, רשאי בית המשפט שבפניו הוגש כתב האישום לצוות על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים, ובכלל זה על מעצרו בפיקוח אלקטרוני, אם נתקיים אחד מאלה:

(1) בית המשפט סבור, על סמך חומר שהוגש לו, כי נתקיים אחד מאלה:

(א) קיים יסוד סביר לחשש ששחרור הנאשם או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת

(ב) קיים יסוד סביר לחשש שהנאשם יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור, או את בטחון המדינה

(2) (ב) בית המשפט לא יתן צו מעצר לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן נוכח, לאחר ששמע את הצדדים, שיש ראיות לכאורה להוכחת האשמה, ולעניין סעיף קטן (א)(1), לא יצווה בית המשפט כאמור, אלא אם כן נתקיימו גם אלה:

(1) לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה ותנאי שחרור, שפגיעתם בחירותו של הנאשם, פחותה;

(2) לנאשם יש סניגור, או שהנאשם הודיע שברצונו שלא להיות מיוצג בידי סניגור.

נקודות חשובות לגבי מעצר בית שניתן ללמוד מהסעיפים:

בחינת חלופת מעצר – על בית המשפט לבחון האם תקיימים התנאים להורות על חלופת מעצר מסוג מעצר בית, ובכך להשיג את מטרת המצער בדרך בפחות פוגענית מאשר מעצרו של הנאשם מאחורי סורג ובריח.

בחינת מסוכנותו של הנאשם – על בית המשפט לבחון האם נשקפת מסוכנות מצד הנאשם לפגיעה בעצמו או בציבור, סיכול הליכי משפט והימלטות מהדין בזמן שהותו במעצר בית. במידה ובית המשפט ימצא לנכון כי קיים החשש יטה שלא להורות על חלופת מעצר ויורה על המשך מעצרו מאחורי סורג ובריח עד סיום ההליכים המשפטיים בעניינו.

מעצר בית - עורך דין פלילי יובל קומפלר

חלופת מעצר מסוג מעצר בית

לאחר הגשת כתב אישום, ובמהלך מעצר עד תום ההליכים בבית המעצר, החוק מקים לרשותו של הנאשם כלי חשוב בשם תסקיר מעצר, ובניצול נכון שלו יורה בית המשפט להורות על חלופת מעצר מסוג מעצר בית. תסקיר מעצר יוגש לבקשת בית השפט על ידי שירות המבחן במטרה לתת חוות דעת לעניין הערכת מסוכנותו של העצור, התסקיר נכתב על ידי עובד סוציאלי לאחר ראיון אישי על חייו האישיים והמקרה בו נעצר. תסקיר המעצר יכול להוות עבור העצור כרטיס היציאה מהמעצר, אך מנגד גם מכשול שישאיר אותו מאחורי סורג ובריח. להלן סעיף החוק הרלוונטי לעניין תסקיר מעצר מתוך חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים):

תסקיר מעצר

21א. (א) בדיון בבקשה למעצר לפי סעיפים 12 ו-21 ובערר על החלטה לפי סעיפים אלה, רשאי בית המשפט להורות על הגשת תסקיר מעצר, ורשאי הוא להורות על שחרור בפיקוח קצין מבחן, כאמור בסעיף 48(א)(6); תסקיר מעצר לא ישמש תסקיר קצין מבחן לעניין העונש, על פי הוראות סעיף 37 לחוק העונשין, תשל"ז–1977 (להלן – חוק העונשין); על תסקיר מעצר יחולו הוראות סעיף 191 לחוק סדר הדין הפלילי; ואולם, בבקשה למעצר לפי סעיף 12, לא יורה בית המשפט על הגשת תסקיר מעצר, בעניינו של מי שהיה עצור פחות מחמישה ימים עד למתן החלטתו, אלא במקרים מיוחדים.

(ב) תסקיר מעצר יכלול את נסיבותיו האישיות של הנאשם, משמעות המעצר, החלופות למעצר ולשחרור, או המלצה בדבר תנאים מיוחדים לשחרור בערובה והפיקוח עליהם.

מספר נקודות חשובות שניתן ללמוד מסעיפי החוק:

שימוש בהליך המעצר בלבד –תסקיר המעצר הינו חסוי, וכל הכתוב בו ישמש אך ורק להליך המעצר עצמו, לא יעשה בו שימוש בהליך המרכזי לעניין עונשו של העצור בשלב גזר הדין נגדו.

תוכן התסקיר – תסקיר המצער יכלול בתוכו תקציר חייו של העצור, עמדתו לגבי האירוע בו נעצר, הערכת מסוכמות והמלצה האם ניתן להורות על חלופת מעצר מקלה יותר כמו מעצר בית.

תסקיר המצער הינו כלי חשוב וניצול נכון לו יביא לשחרור ממעצר, תסקיר חיובי יקל על מצבו של החשוד, ותסקיר שלילי יגרע ממצבו עוד יותר. לראיון עם שירות המבחן על העצור להגיע מוכן לאחר הכנה של עורך דין מעצרים מקצועי. הכנה טובה של העצור תביא מסירת תשובות שירשימו את שירות המבחן ויפחיתו מהמסוכנות ובעקבות זאת יוגש תסקיר חיובי שימליץ לשחררו לחלופת מעצר מסוג מעצר בית.

מעוניין בתסקיר מעצר ? מעוניין בחלופה מסוג מעצר בית ?עורך דין פלילי יובל קומפלר מתמחה בייצוג עצורים והכנה לתסקירי מעצר, זמין 24/7, חייג עכשיו 050-676-5018 לפני שיהיה מאוחר מידי.

תנאים ומגבלות במהלך מעצר בית

מעצר בית פשוטו כמשמעו, מעצר שמתבצע בבית מגוריו של החשוד ונאשם, או של אחד מקרוביו המשמש כמפקח. אופן ביצוע המעצר כרוך במגוון רחב של תנאים ומגבלות נוקשים שנועדו להבטיח את התקיימות המעצר ולהשיג את תכליתו. טרם יורה בית המשפט על חלופת מעצר מסוג מעצר בית עליו לבחון האם מתקיימים התנאים להבטחת המעצר, ובהחלטתו יפרט השופט את המגבלות והתנאים שיחולו על העצור כגון:

איסור על יציאה מהבית – ככלל היציאה משטח חלופת מעצר אסורה, למעט מקרים ספציפיים כמו יציאה לצורך קבלת טיפול רפואי, יציאה לצורך ייעוץ משפטי עם עורך דין או לצורך הליך משפטי בעניינו, יציאה לצורך עבודה ועוד. יודגש כי לצורך המקרים הללו יפתחו חלונות זמן ייעודים שבמהלכם יוכל העצור להגיע לאותו מקום מבוקש ולחזור בחזרה לחלופת המעצר. היציאות יוגבלו בזמן ובמיקומם, וכל חריגה מהמגבות יביאו להפרתם של תנאי המעצר.

שמירה צמודה על ידי מפקחים – כתנאי לשחרור העצור לחלופת מעצר מסוג מעצר בית ידרוש בית המשפט מינוי של לפחות מפקח אחד שישהה צמוד לעצור במטרה למנוע הפרות של תנאי המעצר. על המפקחים לעובד בקריטריונים מסוימים ולהימצא כישירים לתפקיד, ופקידם מחייב לעשות כל שביכולתם על מנת למנוע הפרות גם אם זה כרוך בלהזמין משטרה.

איזוק אלקטרוני – בחלק מהמקרים, כתנאי למעצר בית יידרש העצור להיות בפיקוח של איזוק אלקטרוני במטרה ליצור שכבת הגנה נוספת. יחידת מעוז שייכת לארגון שב"ס ושמשת כיחידה הממונה על הפיקוח האלקטרוני, היחידה אמונה על עמידת המפוקחים בתנאי מעצרם תוך תיאום ושיתוף פעולה עם משטרת ישראל.

הפקדת ערובה כספית – תנאי בסיסי ביותר לשחרור עצור לחלופת מעצר מסוג מעצר בית הינו הפקדת ערובה כספית בסכום שיקבע בית המשפט. ככל שהעצור יבצע הפרה של תנאי המעצר, תחולט הערובה הכספית שהפקיד לטובת המדינה.

הפרת תנאי מעצר בית

חלופה זו מהווה כמצער לכל דבר ועניין, ביתו של העצור משמש כתא מעצרו ואף במקרים רבים שב"ס יהיה הגורם שיפקח עליו. כל הפרה של אחד מתנאיו תהווה עילה לביטולו ותגרור בעקבותיה השלכות חמורות לגבי עתידו של העצור. להלן מספר דוגמאות להשלכותיו של הפרת מעצר בית:

חילוט הערובה – במקרה של פרת מעצר הבית על ידי העצור תחולט הערובה הכספית שהופקדה כתנאי לתחילתו. במקרים רבים סכום הערובה שיחולט יהיה גבוה וזאת על מנת ליצור הרתעה.

ביטול חלופת המעצר – מיד לאחר הפרת מעצר בית תבוטל החלופה, ויובא העצור לבית מעצר ובו ימשיך את מעצרו מאחורי סורג ובריח.

פגיעה באמון מצד העצור – בית המשפט רואה בחומרה כל הפרה של תנאי מעצר בית, האמון בין העצור לבין הרשות השופטת וגורמי אכיפת החוק יפגע, ובכך יקטן הסיכוי שישוחרר בעתיד לחלופת מעצר נוספת.

אתה עצור מאחורי סורג ובריח ומעוניין בחלופה מסוג מעצר בית ?

ככל שנעצרת תדע שזה עלול להמשך תקופה ארוכה מאוד, תקופת המעצר עלולה להמשך זמן רב, החל מכמה ימים ועד מספר שנים. הדרך הטובה ביותר להתמודדות עם הליך המעצר הוא על ידי מניעתו באמצעות ייצוג משפטי בשלב מוקדם טרם החלה החקירה המשטרתית הראשונה, וזאת על מנת לקבל ייעוץ לפני חקירה. אם ברצונך להקל בתנאי מעצרך ולקבל חלופת מעצר מסוג מעצר בית ואף לקצר את אורכו באופן משמעותי עליך להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי מומלץ.

חשוב שתדע, במידה ונעצרת עליך ליצור קשר ללא דיחוי עם עורך דין פלילי תותח שיפעל בהקדם להקלת תנאי מעצרך על ידי השגת חלופה ואף יביא לקיצורו ויקדים ככל הניתן את שלב שחרור ממעצר.

עורך דין פלילי יובל קומפלר מתמחה בייצוג עצורים והשגת חלופות מעצר והקלה בתנאים, חייג עכשיו 050-676-5018 לפני שיהיה מאוחר מידי.

צריך עורך דין פלילי ?
חייג עכשיו לפני שיהיה מאוחר מידי
לחץ לשיחת ייעוץ
050-676-5018