מעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים

סוג מעצר זה מתחיל מיד לאחר שינוי מעמדו המשפטי של העצור מחשוד לנאשם, לאחר שהתביעה (פרקליטות המדינה או חטיבת התביעות) הגישה לבית המשפט כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו. במעמד הגשת הבקשה יתקיים דיון בפני שופט לצורך מתן החלטה ובסופו יקבע האם הנאשם ייעצר מעצר עד תום ההליכים או ישוחרר. יודגש כי מעצר זה אינו מוטל באופן אוטומטי, על התביעה לבקש זאת, ובית המשפט יקיים דיון בבקשה ויבחן האם מתקיימים התנאים למעצרו.

את ההליך הפלילי אפשר לחלק לשני חלקים, לפני הגשת כתב האישום ולאחר הגשתו ושינוי מעמדו של העצור מחשוד לנאשם. מעצר עד תום ההליכים יגיע בחלקו השני של ההליך, עד להגעת השלב שבו יורה בית המשפט על מעצרו של נאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו התקיימו מספר רב של שלבים מקדימים כמו:

מעצר ראשוני  ייעצר החשוד בביצוע עבירה מעצר ראשוני באופן ארעי או על ידי צו מעצר שהוצא כנגדו. 

מעצר ימים – לאחר 24 שעות יובא החשוד לדיון בהארכת מעצרו, ויצער מספר ימים נוספים לצורך חקירתו ובירור מעורבותו בביצוע העבירה.

שלב החקירה  משטרת ישראל תבצע חקירה על ידי מסר פעולות החקירה הדרושות לצורך בירור מעורבותו של החשוד, תחקור עדים ותאסוף ראיות, ומעת לעת תבקש את המשך מעצרו.

העברת חומרי החקירה לתביעה  הגוף החוקר של משטרת ישראל יעביר את כל הראיות וחומרי החקירה לגוף התובע המוסמך (יחידת תביעות של משטרת ישראל או פרקליטות המדינה) שיחליט האם להגיש כתב אישום כנגד החשוד.

הגשת כתב אישום ובקשה מעצר לבית המשפט  התביעה תגיש לבית המשפט כנגד החשוד כתב אישום ובמקביל גם בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

דיון בבקשת המעצר  קיום דיון בבקשה שבמהלכו יבחנו התנאים נדרשים, ובסיומו יקבע בית המשפט האם יש להורות על מעצרו הנאשם מעצר עד תום ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדו או האם לשחררו.

מעצר עד תום ההליכים מגיע בחלקו השני של ההליך הפלילי, לאחר הגשת כתב האישום ותחילתו של המשפט. במקרים רבים ייצוג של עורך דין מעצרים וקבלת ייעוץ לפני חקירה בשלב מוקדם טרם נכנסת לחדר החקירות יביא לבניית גרסה חזקה ומשכנעת שתחליש את עוצמת החשדות שעומדות נגדך, ובכך ניתן יהיה למנוע שהות ממושכת במעצר והגשת כתב אישום מיותר.

עצור מעצר עד תום ההליכים ? מעוניין בשחרור ממעצר ? עורך דין פלילי יובל קומפלר מתמחה בייצוג עצורים בכל בתי המשפט, חייג עכשיו 050-676-5018. 

סעיף החוק לעניין מעצר עד תום ההליכים

סוג מעצר זה אינו מוטל באופן אוטומטי, ויחול רק לאחר שבית המשפט בחן את התקיימות אחד התנאים המופיעים בחוק. להלן סעיף החוק הרלוונטי לעניין מעצר עד תום הליכים מתוך חוק חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים):

מעצר לאחר הגשת כתב אישום

21. (א) הוגש כתב אישום, רשאי בית המשפט שבפניו הוגש כתב האישום לצוות על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים, ובכלל זה על מעצרו בפיקוח אלקטרוני, אם נתקיים אחד מאלה:

(1) בית המשפט סבור, על סמך חומר שהוגש לו, כי נתקיים אחד מאלה:

קיים יסוד סביר לחשש ששחרור הנאשם או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת;

(ב) קיים יסוד סביר לחשש שהנאשם יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור, או את בטחון המדינה;

(ג) הואשם הנאשם באחד מאלה:

עבירה שדינה מיתה או מאסר עולם;

(2) עבירת בטחון כאמור בסעיף 35(ב);

(3) עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג–1973, למעט עבירה הנוגעת לשימוש בסם או להחזקת סם לשימוש עצמי;

(4) עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק קר או חם;

(5) עבירת אלימות בבן משפחה כמשמעותו בחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א–1991,

חזקה כי מתקיימת העילה האמורה בסעיף קטן (ב), אלא אם כן הוכיח הנאשם אחרת.

(2) בית משפט ציווה על מתן ערובה והערובה לא ניתנה להנחת דעתו של בית המשפט או שהופר תנאי מתנאי הערובה, או שנתקיימה עילה לביטול השחרור בערובה.

(ב) בית המשפט לא ייתן צו מעצר לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן נוכח, לאחר ששמע את הצדדים, שיש ראיות לכאורה להוכחת האשמה, ולענין סעיף קטן (א)(1), לא יצווה בית המשפט כאמור, אלא אם כן נתקיימו גם אלה:

לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה ותנאי שחרור, שפגיעתם בחירותו של הנאשם, פחותה;

(2) לנאשם יש סניגור, או שהנאשם הודיע שברצונו שלא להיות מיוצג בידי סניגור.

(ג) לא היה לנאשם סניגור והוא לא הודיע כאמור בסעיף קטן (ב)(2), ימנה לו בית המשפט סניגור ויחולו לענין זה הוראות פרק ב' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב–1982 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי), או הוראות חוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו–1995 (להלן – חוק הסניגוריה הציבורית), לפי הענין; כל עוד לא נתמנה סניגור, רשאי בית המשפט לצוות על מעצרו של הנאשם לתקופות שלא יעלו על 7 ימים כל פעם, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלו על 30 ימים.

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ב) רשאי בית המשפט, על פי בקשת הנאשם או סניגורו, לדחות את הדיון, כדי לאפשר לנאשם או לסניגורו לעיין בחומר החקירה ולצוות שהנאשם יהיה במעצר לתקופה שלא תעלה על 30 ימים.

(ה) צו מעצר לפי סעיף זה יעמוד בתוקפו עד למתן פסק הדין, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת; על צו מעצר לפי סעיף זה לא יחולו הוראות סעיף 20.

כפי שניתן ללמוד ישנם מספר תנאים על בית המשפט לבחון טרם יורה על מעצר תום ההליכים:

שיבוש הליכי משפט  על בית המשפט לבחון האם קיים חשש שהנאשם ישבש הליכים משפט, ככל שימצא לנכון שכן יצווה על מעצרו עד תום ההליכים נגדו על למנת לשמור על תקינות ההליך המשפטי ולמנוע את שיבושו.

עילת המסוכנות  כאשר בית המשפט דן בבקשה למעצר עד תום ההליכים כנגד נאשם עליו לבחון את מסוכנותו כלפי הנפגע העבירה, כלל הציבור או ביטחון המדינה. מדובר בשמירה על אינטרס שלום הציבור שנועד לצוות על מעצרו תתברר אשמתו. בראש ובראשונה אינטרס זה בא להגן על נפגעי עבירה, וליצור מצב שהנאשם ישהה במעצר ובכך תימנע פגיע חוזרת בנפגע העבירה.

קיומן של ראיות לכאורה  על בית המשפט לבחן האם ישנו בחומר החקירה קיומן של ראיות לכאורה, כפי שנקבע בהלכת זאדה בפסק דין בש"פ 8087/95 שלמה זאדה נ' מדינת ישראל. על בית המשפט לבחון האם קיים סיכוי סביר להרשעתו של הנאשם.

לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך פחות פוגענית  השופט שדן בבקשת מעצר עד תום ההליכים יבחן האם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך פחות פוגענית מאשר מעצר מאחורי סורג ובריח. ובמילים פשוטות, האם ניתן להשיג את מטרת המעצר על ידי חלופת מעצר כמו מעצר בית.

מעצר עד תום ההליכים עלול להמשך זמן רק מאוד, וקיימת חשיבות משפטית מכרעת בשחרור הנאשם לפני מתן הכרעת דין בעניינו. לכן, יש להיות מיוצג על ידי עורך דין מעצרים מנוסה שידע לסתור טענותיהם של התביעה, ולהפריך את התקיימותם של התנאים המופיעים בחוק, ובכך ימנע מעצר עד תום ההליכים ויורה בית המשפט על שחרורו של האשם.

עורך דין פלילי יובל קומפלר מתמחה בייצוג עצורים מעצר עד תום ההליכים בכל בתי המשפט, זמין 24/7 לתת את השירות המשפטי שיביא להשגת התוצאות הטובות ביותר עבורך.

כמה זמן נמשך מעצר עד תום הליכים

מעצר עד תום הליכים הוא סוג המעצר הארך ביותר שקיים בהליך הפלילי, וכשמו כן הוא, עד סיום ההליכים המשפטיים כנגד נאשם. על פי סעיף החוק תקופתו של המעצר לא תעלה על 9 חודשים ללא הארכות של בית משפט עליון, המעצר יתחיל מיד לאחר הגשת כתב אישום וימשך עד לאחר גזר הדין בעניינו של הנאשם. להלן סעיף החוק לעניין אורכו של מעצר עד תום הליכים מתוך חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים):

שחרור באין הכרעת דין או גזר דין

61. (א) נאשם, שלאחר הגשת כתב אישום נגדו, היה נתון במעצר בשל אותו כתב אישום תקופה המצטרפת כדי תשעה חודשים, ואם היה נתון המעצר בפיקוח אלקטרוני – תקופה המצטרפת כדי 18 חודשים, ומשפטו בערכאה הראשונה לא נגמר בהכרעת דין, ישוחרר מן המעצר, בערובה או ללא ערובה.

הארכת מעצר או חידושו

62. (א) על אף הוראות סעיפים 59 עד 61, רשאי שופט של בית המשפט העליון לצוות על הארכת המעצר או על מעצר מחדש ובכלל זה על מעצר בפיקוח אלקטרוני, לתקופה שלא תעלה על 90 ימים, ולחזור ולצוות כך מעת לעת, וכן להורות על שחרורו של הנאשם, בערובה או ללא ערובה.

מספר נקודות חשובות שניתן ללמוד מן הסעיפים:

פרק זמן מקסימלי  כפי שכתוב בסעיף 61 אורכו המקסימלי של מעצר עד תום ההליכים הינו 9 חודשים, ואם שהה הנאשם במעצר בית תחת פיקוח אלקטרוני אורכו של המעצר לא יעלה על 18 חודשים.

אפשרות הארכה  שופט בית משפט העליון רשאי להאריך את מעצרו של הנאשם על פי בקשתה של המדינה לתקופה של 90 ימים בכל פעם, אין הגבלה למספר הארכות שניתן לתת.

משך תקופת מעצר עד תום ההליכים עלולה להמשך חודשים ארוכים ואפילו שנים, ביכולתה של המדינה להאריך את מעצרו של הנאשם ללא כל הגבלה. ולכן, קיימת חשיבות מכרעת בייצוג משפטי של עורך דין מעצרים שיסכל כל הארכת מעצר שהתביעה תבקש, שיקצר את תקופתו ככל הניתן, יביא להקלה בתנאים, ויקדים את שלב שחורר ממעצר.

מעצר עד תום ההליכים - עורך דין פלילי יובל קומפלר

כיצד ניתן להקל בתנאי מעצר עד תום הליכים

הגום המשפיע ביותר להקלה בתנאי מעצר עד תום ההליכים הוא מניעתו של המעצר על ידי ליווי משפטי החל מהרגע הראשון. התנהלות נכונה ומחושבת מהשלב ההתחלתי של ההליך הפלילי תשפיע לטובה לכל אורכו, קבלת ייצוג של עורך דין מעצרים כבר בשלב מוקדם לצורך קבלת ייעוץ טרם החלה החקירה המשטרתית תחליש את עוצמת החשדות ואף תמנע הגשת כתב אישום ומעצר עתידי.

אם וכאשר הורה בית המשפט על מעצר עד תום ההליכים כנגד נאשם עומדת לרשותו האפשרות מכוח החוק להגיש מעת לעת בקשה לעיון חוזר בנוגע לתנאי מעצרו. עיון חוזר היא זכות שעומדת לרשותו של העצור לפנות לבית המשפט בכל הנוגע להקלה בתנאי מעצרו ככל שהשתנו הנסיבות או שעבר זמן ניכר או שהתגלו עובדות חדשות. הסעיף רלוונטי מתך חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים):

עיון חוזר בהחלטת בית המשפט

52. (א) עצור, משוחרר בערובה או תובע רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר, בענין הנוגע למעצר, לשחרור או להפרת תנאי השחרור בערובה, לרבות בהחלטה לפי סעיף זה, אם נתגלו עובדות חדשות, נשתנו נסיבות או עבר זמן ניכר מעת מתן ההחלטה.

(ב) אדם המוחזק במעצר בשל אי יכולתו להמציא ערובה, רשאי לפנות בכל עת בבקשה לעיון חוזר.

(ג) הוטל פיקוח קצין מבחן לפי סעיף 48(א), רשאי קצין המבחן לפנות לבית משפט בבקשה ליתן צו המשנה את החלטתו; הבקשה תהיה בכתב ותלווה בתסקיר.

מספר נקודות חשובות שניתן ללמוד מסעיפי החוק:

שינוי נסיבות  ככל שישנן שינוי נסיבות במצבו של העצור, כמו הליך שיקומי אפקטיבי שעבר או חלופת מעצר טובה, בקשתו של העצור להקלה בתנאי מעצר עד תום ההליכים תיבחן, ככל שהתרשם בית המשפט מהשינוי כך יגדלו סיכויי הבקשה.

חלוף זמן ניכר  חלוף זמן ניכר מרגע מעצרו של העצור עלול להוות שיקול משמעותי לעניין הקלה בתנאיו או שחרורו.

עובדות חדשות  כאשר התגלתה עובדה חדשה שמחזקת את טענת ההגנה את בדבר חפותו של הנאשם, כך יטה בית המשפט לשחררו או להקל בתנאיו באופן משמעותי במהלך מעצר עד תום הליכים.

מעצר עד תום ההליכים הינו הליך מורכב וקשה שיכול לקחת זמן רב, אך מנגד תמיד יש מספר דרכי פעולה שניתן לנקוט על מנת להקל בתנאיו ולקצרו באופן משמעותי, ככל שהעצור מיוצג על ידי סניגור מקצועי כל יגדלו סיכויי השחרור. עורך דין פלילי יובל קומפלר מתמחה בייצוג עצורים מצער עד תום ההליכים והגשת בקשות לעיון חוזר לצורך שחרור והקלה בתנאים.

מעצר בית עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים יכול להתבצע בשתי דרכים עיקריות, הדרך הראשונה היא מעצר מאחורי סורג ובריח, הדרך השנייה והמקלה היא על ידי חלופת מעצר. חלופת מעצר הטובה ביותר עבור כל עצור הינה מעצר בית שעליו יורה בית המשט לאחר שבחן את תנאי החלופה, והאם ביתו או בית משפחתו של העצור יכול לשמש כמקום מעצר יעיל ולהשיג את המטרה. מעצר בית עד תום ההליכים יתקיים בשתי דרכים:

מעצר בפיקוח אלקטרוני – האפשרות המחמירה מבין השניים, בדרך זו ישהה העצור בביתו שלרגלו מחובר אזיק אלקטרוני שמטרתו לעקוב אחר תנועותיו ולמנוע בריחה. העצור יהיה נתון תחת פיקוח יחידת מעוז של שירות בתי הסוהר, היחידה הממונה על פיקוח עצורים באיזוק אלקטרוני.

מעצר ללא פיקוח – האופציה המקלה, ובה ישהה העצור במצער בית ללא כל פיקוח של שב"ס, אלא על ידי פיקוחם של המשגיחים שמינה בית המשפט.

יודגש, מעצר בית עד תום ההליכים הינו מעצר לכל דבר, הוא יוטל בכפוף לתנאים מחמירים שנועדו להבטיח את מטרתו, וכל הפרה של תנאיו תביא לביטול מעצר הבית והמשך מעצרו של הנאשם מאחורי סורג ובריח.

אני עצור מעצר עד תום הליכים, מה עלי לעשות ?

ככל שנעצרת מעצר עד תום ההליכים תדע שזה עלול להמשך תקופה ארוכה מאוד, כמה חודשים ועד מספר שנים. לכן ככל שברצונך לקצר את תקופת המצער ולהקל בתאיו באופן משמעותי עליך להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי מומלץ. הדרך הטובה ביותר להתמודדות עם סוג מעצר זה הוא מניעתו על ידי ייצוג משפטי החל מהרגע הראשון, טרם החלה החקירה המשטרתית על מנת לקבל ייעוץ ולהיכנס לחדר החקירות מוכן.

חשוב שתדע, במידה ונעצרת מעצר עד תום ההליכים עדיין עומדות לרשותך מספר דרכי פעולה שיסייעו לך באופן משמעותי. ראשית, עליך ליצור קשר בהקדם עם עורך דין פלילי תותח שיסכל כל בקשה של המדינה להארכת מעצרך, יבחן את חומר הראיות ומצבך האישי ויפעל להגשת בקשה לעיון חוזר לצורך הקלה בתנאי מעצרך ושחרור בשלב מוקדם ככל הניתן. 

עורך דין פלילי יובל קומפלר מתמחה בייצוג עצורים מעצר עד תום ההליכים, והגשת בקשות לעיון חוזר לשחרור ממעצר והקלה בתנאים בכל בתי המשפט, חייג עכשיו 050-676-5018 לפני שיהיה מאוחר מידי.

צריך עורך דין פלילי ?
חייג עכשיו לפני שיהיה מאוחר מידי
לחץ לשיחת ייעוץ
050-676-5018