מעצר ראשוני

מעצר ראשוני

מעצר ראשוני כשמו כן הוא, המעצר הראשון שמתבצע בהליך הפלילי. למעשה זוהי הפעם הראשונה שבה נעצר החשוד ונשללת ממנו חירותו בעקבות החשד כי ביצע עבירה בת עילת מעצר.  מעצר ראשוני יבוצע באמצעות 2 דרכים:

מעצר באמצעות צו שופט – כאשר הוגשה תלונה כנגד אדם או שהתקבל לידה של משטרת ישראל מידע מודיעי לגבי חשוד בעבירה והוגש כנגדו בקשה להוצאת צו מעצר בבית מהשפט וחתם על כך שופט. תוקפו של צו המעצר הינו 180 ימים.

מעצר ארעי (פתאומי) – מעצר שמבוצע כנגד חשוד בביצוע עבירה על ידי שוטר במהלך אירוע פלילי שהתרחש או לאחריו.

לאחר ביצוע מעצר ראשוני למשטרת ישראל יש עד 24 שעות להביא את העצור בפני שופט שיחלט האם להורות על שחרורו או המשך מעצרו. שלב המעצר הראשוני טרם כניסתו של החשוד לחקירה המשטרתית הוא השלב המכריע ביותר, זה הרגע הנכון לקבלת ייעוץ לפני חקירה של עורך דין מעצרים במטרה לבנות גרסה אמינה שתחליש את החשודות שעומדות כנגדו, ובכך להגיע מוכן לדיון הארכת מעצר ולהגדיל את הסיכוי שחרור ממעצר בשלב מוקדם של ההליך.

נעצרת מעצר ראשוני ? צריך ייעוץ לפני חקירה ? עורך דין פלילי יובל קומפלר מתמחה בייצוג עצורים בכל תחנות המשטרה, חייג עכשיו 050-676-5018 לפני שיהיה מאוחר מידי

מעצר ראשוני בצו שופט

מעצר ראשוני בצו שופט הוא אחת מהדרכים לבצע מעצר וכן העדיפה ביותר על פי החוק. מדובר במצב שבו משטרת ישראל פונה לבית המשפט על מנת להוציא צו מעצר כנגד אדם בהתבסס מידע מודיעיני שעומד לרשותה. יודגש כי החוק מורה במפורש על ביצע מעצר בצו אלא אם קיימת סמכות חוקית אחרת לביצועו. להלן סעיפי החוק הרלוונטיים לעניין מעצר ראשוני בצו שופט מתוך חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים):

עדיפות למעצר בצו

4. מעצר אדם יהיה בצו של שופט (להלן – צו מעצר), אלא אם כן הוענקה בחוק סמכות לעצור בלא צו.

סמכות שופט

12. הוגשה בקשה לעצור אדם, רשאי שופט, לאחר שעיין בחומר שעליו מתבססת הבקשה, לצוות בהחלטה מנומקת בכתב, על מעצרו של אותו אדם, ובכלל זה על מעצרו בפיקוח אלקטרוני לפי הוראות סימן ג'1, או על שחרורו בערובה או ללא ערובה או בתנאים שימצא לנכון; צו מעצר יכול שיינתן בין בנוכחותו של החשוד ובין בהעדרו.

מספר נקודות חשובות שניתן ללמוד מן הסעיפים:

עדיפות למעצר בצו – סעיף 12 לחוק קובע במפורש כלל שעל פיו קיימת עדיפות לעצור אדם לאחר קבלת צו מצער מבית המשפט.

מתן צו בהעדרו של החשוד – צו מעצר ראשוני יכול שיינתן במעמד צד אחד, בהעדרו של החשוד.

צו מעצר כתוב לאחר בחינתו של בית המשפט – על שופט שבפניו מוגשת בקשת המעצר לעיין בחומר שעליו מתבססת הבקשה, ורק לאחר שנבחנה לעומק יינתן צו מעצר בהחלטה מנומקת בכתב. לאחר מתן הצו המצער וביצוע המעצר כנגד החשוד, תעמוד לרשותו הזכות להיוועץ עם עורך דין מעצרים ולקבל ייעוץ לפני חקירה.

שיקוליו של שופט לפי מתן צו מעצר ראשוני כנגד אדם

במעמד הדיון בבית המשפט בבקשתה של המשטרה להוציא צו מעצר כנגד אדם יוגש לעיון השופט חומר הראיות עליה היא מבססת את בקשתה. חירותו של האדם היא ערך עליון ולכן, בית המשפט לא יצווה על מעצרו של אדם מעצר ראשוני אלא אם כן שוכנע כי מתקיימת אחת מהעילות שמנויות באחד מהסעיפים מתוך חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים):

עילות המעצר לפני הגשת כתב אישום

13. (א) שופט לא יצווה על מעצרו של אדם, אלא אם כן שוכנע כי קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה, שאיננה חטא, ומתקיימת אחת מעילות אלה:

(1) קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת;

(2) קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;

(3) בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר; בית המשפט לא יצווה על מעצר לפי עילה זו לתקופה העולה על 5 ימים; שוכנע בית המשפט שלא ניתן לקיים את הליך החקירה בתוך התקופה האמורה, רשאי הוא לצוות על מעצר לתקופה ארוכה יותר או להאריכו ובלבד שסך כל התקופות לא יעלו על 15 ימים.

(ב) שופט לא יצווה על מעצר לפי סעיף קטן (א), אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה.

פירוט העילות למתן צו מעצר ראשוני:

עילת השיבוש – כאשר קיים יסוד סביר לחשש שאי מעצרו של החשוד יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה ומהליכי משפט, העלמת רכוש, השפעה על עדים ולפגיעה בראיות.

עילת המסוכנות – קיים יסוד סביר לחשש לכך שהחשוד יסכן את בטחונו של עד, בטחון הציבור או בטחון המדינה.

מעצר לצורך חקירה – בית משפט שוכנע שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר.

מדובר בעילות שמתקיימות ברוב המקרים ולכן, מספר העצורים מידי שנה המון אנשים מוצאים את עצמם עצורים לאחר שהוצא כנגדם צו מעצר. ככל ונעצר חשוד עליו ליצור קשר בהקדם עם עורך דין פלילי בהקדם האפשרי לצורך קבלת ייעוץ לפני חקירה וייצוג בדיון הארכת המצער.

מעצר ראשוני - עורך דין מעצרים - עורך דין פלילי יובל קומפלר

מעצר ראשוני ללא צו שופט

מדובר במעצר ארעי (פתאומי), ללא צו בית משפט, המתבצע על ידי שוטר במהלך אירוע פלילי או לאחריו. לאחר מעצר החשוד הוא יובא לתחנת המשטרה לצורך חקירתו ובירור מעורבותו בעבירה, ועל המשטרה להביאו בפני שופט עד 24 שעות מרגע מעצרו. סעיף החוק לעניין מעצר ראשוני ללא צו שופט מתוך חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים):

סמכות שוטר לעצור בלא צו

23. (א) שוטר מוסמך לעצור אדם אם יש לו יסוד סביר לחשד שאותו אדם עבר עבירה בת מעצר והתקיים אחד מאלה:

(1) האדם עובר בפניו או עבר זה מקרוב עבירה בת מעצר, והוא סבור, בשל כך, שהוא עלול לסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;

(2) יש לו יסוד סביר לחשש שהחשוד לא יופיע להליכי חקירה;

(3) יש לו יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לידי שיבוש הליכי משפט ובכלל זה העלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות בדרך אחרת;

(4) יש לו יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;

(5) האדם חשוד שעבר אחד מאלה:

(א) עבירה שדינה מיתה או מאסר עולם;

(ב) עבירת בטחון כאמור בסעיף 35(ב);

(ג) עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, למעט עבירה הנוגעת לשימוש בסם או להחזקת סם לשימוש עצמי;

(ד) עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק חם או קר;

(ה) עבירת אלימות בבן משפחה כמשמעותו בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991;

(6) האדם משוחרר בערובה, ויש יסוד סביר להניח כי הוא הפר תנאי מתנאי השחרור או כי הוא עומד להימלט מהדין או שהוא עצור במעצר בפיקוח אלקטרוני, ויש יסוד סביר להניח כי הוא הפר תנאי מתנאי תכנית הפיקוח, או שיש יסוד סביר לחשש שהוא נמלט ממשמורת חוקית;

(7) בחוק זה, "עבירה בת מעצר" – כל עבירה למעט חטא.

(ב) שוטר מוסמך לעצור אדם ולהביאו לתחנת המשטרה לתכלית שלשמה ביקש לעכבו, אם האדם אינו מציית להוראותיו שניתנו על פי סמכויות העיכוב המסורות לו בדין, או אם הוא מפריע לו להשתמש בסמכויות העיכוב.

(ג) לא ייעצר אדם לפי סעיף זה אם ניתן להסתפק בעיכוב.

מספר נקוות ותנאים שניתן ללמוד מסעיפי החוק לצורך קיום מעצר ראשוני ללא צו שופט:

קיומה של עבירה – לצורך ביצוע המעצר ראשוני ללא צו נדרשת התקיימותה של עבירה בת מעצר וקיימת עלית מסוכנות כלפי הסביבה.

קיומה של עילת שיבוש – לשוטר יש יסוד סביר לחשש כי ללא ביצוע המעצר החשוד עלול לשבש הליכי חקירה ולפגוע בעדים.

עבירות ספציפיות המקימות עלית מעצר – סעיף החוק מונה מספר עבירות חמורות המקימות עילת מעצר ראשוני ללא צו כמו עבירת רצח, עבירות ביטחון, עבירות סמים, אלימות חמורה ועוד.

עדיפות להסתפק בעיכוב – על פי סעיף החוק לא יבוצע מעצר ראשוני ללא צו שופט אם ניתן להסתפק בעיכוב.

מעצר ראשוני ללא צו שופט הוא אירוע קשה עבור כל עצור באשר הוא, ברגע אחד נשללת ממנו חירותו והוא עומד בפני הליך פלילי שתוצאותיו עלולות להיות קשות. קיימת לכן, כל עצור חייב להיות מיוצג על ידי עורך דין מעצרים עוד בטרם כניסתו לחקירה משטרתית על מנת לקבל ייעוץ לפני חקירה.

דע את זכויותיך

חשוב שתדע שעל אף מעצרך ושלילת חירותך החוק החוק מעמיד לרשותך זכות אחת חשובה, הזכות להיוועץ עם עורך דין מעצרים טרם החלה החקירה המשטרתית. מדובר בזכות יסוד שמטרתה נועדה להגן עליך בהליך המעצר ולשמור על תקינותו. ככל שנעצרת מעצר ראשוני ואת רוצה לעבור אותו באותן הטוב ביותר עליך לנקוט בשלושת הצעדים הבאים:

לדרוש ייעוץ עם עו"ד – ברגע מעצרך עליך לדרוש את הזכות היסוד שעומדת לרשותך, הזכות להתייעץ עם עורך דין פלילי לפני תחילת החקירה. 

לשמור על זכות השתיקה – על פי החוק והפסיקה על החוקר להפסיק את החקירה עד לאחר שתקבל ייעוץ לפני חקירהעצור אשר מסר לחוקר כי ברצונו לממש את זכותו ולהיוועץ עם עורך דין מעצרים יקבל זאת ללא דיחוי, ועל החוקר לעצור את החקירה ולהמשיכה רק לאחר קבלת הייעוץ. עליך לשמור על זכות השתיקה ולא לומר דבר גם אם החוקר ינסה לשכנע אותך אחרת.

ליישם את הוראות הייעוץ – מורתו של הייעוץ לפני חקירה הוא לבנות גרסה חזקה ומשכנעת שתחליש את החשדות שעומדות נגדך, לכן במהלך החקירה עליך ליישם את הוראת הייעוץ שקיבלת מעו"ד.

נעצרתי מעצר ראשוני, מה עלי לעשות ?

ככל שנעצרת מעצר ראשוני עליך לדרוש מהשוטרים ליצור קשר בדחיפות עם עו"ד טרם החלה חקירה משטרתית. השלכותיה של החקירה עלולות להיות חמורות ולהביא להגשת כתב אישום וניהולך הליך משפטי נגדך שיכול להיגמר בעונש מאסר ארוך. לכן, אין להקל ראש ויש לדרוש באופן מידי לממש את זכותך לקבלת ייעוץ לפני חקירה של עורך דין פלילי מומלץ.

חשוב שתדע, חוקרי משטרת ישראל אינם חבריך, הם סך הכול מבצעים את העבודה המוטלת עליהם, האינטרס של רשויות אכיפת החוק הוא להאריך את מעצרך כמה שיותר זמן, עד לתקרת הימים שהחוק מאפשר. לכן, קיימת חשיבות מכרעת בהתערבותו של עורך דין פלילי תותח שידאג לאינטרס האישי שלך ויפעל להקדים את רגע שחרור ממעצר.

עורך דין פלילי יובל קומפלר מתמחה בייצוג עצורים במעצר ראשוני 24/7 בכל תחנות המשטרה בארץ, חייג עכשיו 050-676-5018 לפני שיהיה מאוחר מידי.

צריך עורך דין פלילי ?
חייג עכשיו לפני שיהיה מאוחר מידי
לחץ לשיחת ייעוץ
050-676-5018